Tuesday

Jon Stewart 'apologizes' to Megyn Kelly, Fox News for White Santa Jokes.....

CC Weekly Dose